بورس۲۴
1400/12/15
12:45
توضیحات «لپیام» در خصوص تقسیم سود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع پیام توضیحاتی در خصوص تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس افشا کرد.

توضیحات «لپیام» در خصوص تقسیم سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع پیام توضیحاتی در خصوص تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس افشا کرد.


لذا نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت توسعه و گسنرش صنایع بسته بندی فلزی پارس در مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۲ مبنی بر تقسیم سود به میزان هر سهم ۱۱.۳۰۰ ریال معادل ۱۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم این شرکت از سود سهام می باشد .لپیام
انتهای خبر

0
0