بورس۲۴
1401/04/02
13:46
بررسی عملکرد «سخاش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان خاش در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲ میلیارد تومان فروش داشته است . فروش خرداد ۴۵ میلیارد تومان بود.

بررسی عملکرد «سخاش»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲ میلیارد تومان فروش داشته است . فروش خرداد ۴۵ میلیارد تومان بود.

سخاشسخاش
انتهای خبر

0
0