کارگزاری آبان
1401/06/02
11:01
📈در کانه های فلزی روند بازار همسو با گروه های بزرگ متعادل و مثبت است.

📈در کانه های فلزی روند بازار همسو با گروه های بزرگ متعادل و مثبت است.


انتهای خبر

0
0