بورس۲۴
1401/02/07
09:46
زیرمجموعه «لپیام» سود تقسیم کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع پیام از تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی خبر داد.

زیرمجموعه «لپیام» سود تقسیم کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع پیام بیان داشت مبلغ ۵.۸۵۰ میلیون ریال از بابت سود سهم تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی در حساب بستانکاری آن شرکت ثبت گردیده است .


لپیام
انتهای خبر

0
0