پارسیس تحلیل
1399/10/28
21:03
#سخاش نسبت P/E Forward و P/E ttm سیمان خاش بعد از ارائه گزارش 9 ماهه کانال تحلیلی پارسیس

#سخاشنسبت P/E Forward و P/E ttm سیمان خاش بعد از ارایه گزارش ۹ ماههکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0