بورس پلنر
1401/03/29
09:36
#سبزوا در صورت عبور قیمت از مقاومت؛ 4482 ریال و شکل گیری کامل الگوی ادامه دهنده کاپ میتواند همراه با (عقب نشینی احتمالی) به سطح مذکور تا اهداف؛ 571...

#سبزوا


در صورت عبور قیمت از مقاومت؛ ۴۴۸۲ ریال و شکل گیری کامل الگوی ادامه دهنده کاپ میتواند همراه با (عقب نشینی احتمالی) به سطح مذکور تا اهداف؛ ۵۷۱۸ - ۶۲۸۳ ریال رشد کند.حد ابطال سناریوی فوق شکست حمایت ۳۱۵۲ ریال۱۴۰۱/۳/۲۹@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0