تحلیل برای سود
1401/01/31
14:01
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی یکشنبه مناسب هستند : ✅ مادیرا ✅ ثامید ✅ دجابر ✅ پکویر ✅ خاهن

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی یکشنبه مناسب هستند :✅ مادیرا


✅ ثامید


✅ دجابر


✅ پکویر


✅ خاهن

انتهای خبر

0
0