نوآوران امین
1399/10/28
21:58
سیمان مجد خواف(#سخواف) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 37 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ...

سیمان مجد خواف(#سخواف)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۰,۰۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۶۸,۳۷۷ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۳۵ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0