کارگزاری سهام بارز
1399/11/07
08:57
🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کدما #خموتور #غدام #وتوصا #بکاب و برترین عرضه های فرابورس #گدنا #شتوکا #حریل #مادیرا #دتوزیع هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کدما #خموتور #غدام #وتوصا #بکاب و برترین عرضه های فرابورس #گدنا #شتوکا #حریل #مادیرا #دتوزیع هستند.


انتهای خبر

0
0