خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/29
09:00
جدید ترین به روز رسانی P/NAV شرکت ها لیست اول https://t.me/NAVSTOCK/3478 لیست دوم https://t.me/NAVSTOCK/3488 لطفا در تصمیم گیری ها به وضعیت بن...

جدید ترین به روز رسانی P/NAV شرکت هالیست اول


https://t.me/NAVSTOCK/۳۴۷۸لیست دومhttps://t.me/NAVSTOCK/۳۴۸۸
لطفا در تصمیم گیری ها به وضعیت بنیادی شرکت ها توجه بفرمایید و از تصمیمات هیجانی دوری کنید#پست_موقت

انتهای خبر

0
0