نوآوران امین
1399/09/18
18:22
پارس سرام(#کسرام) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مش...

پارس سرام(#کسرام)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۲۰,۹۳۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۱,۰۸۷ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۵۰ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0