پارسیس تحلیل
1399/08/29
23:28
#وبانک قیمت تاریخی 10 ساله #مهم : شرکت اخیرا" افزایش سرمایه داده است -افت از سقف تاریخی: منفی 50% -بازدهی از ابتدای سال : 139% -بازدهی هفته ...

#وبانکقیمت تاریخی ۱۰ ساله#مهم : شرکت اخیرا" افزایش سرمایه داده است-افت از سقف تاریخی: منفی ۵۰٪-بازدهی از ابتدای سال : ۱۳۹٪-بازدهی هفته گذشته :۱۷٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0