سیگنال یاب روزانه
1400/04/13
08:59
واچ لیست #افرا محدوده 2520 با حد ضرر 2250 #ورنا محدوده 430 با حد ضرر 400 #رتاپ با حد ضرر 500 #وخارزم محدوده 500 با حد ضرر 480

واچ لیست
#افرا محدوده ۲۵۲۰ با حد ضرر ۲۲۵۰#ورنا محدوده ۴۳۰ با حد ضرر ۴۰۰#رتاپ با حد ضرر ۵۰۰#وخارزم محدوده ۵۰۰ با حد ضرر ۴۸۰

انتهای خبر

0
0