کدال۳۶۰
1401/05/30
17:23
#سجام اساسنامه شرکت مصوب اساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ 1401/05/05 شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با فایل های پیوست منتشر شد 1401-05-...

#سجام


اساسنامه شرکت مصوباساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۷:۲۵:۰۷ (۹۲۷۰۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0