محسن حسنلو
1399/11/08
10:45
#نسبت 💢 نسبت سهم #دماوند به شاخص کل 💢 سهم در نسبت به شاخص کل به محدود حمایتی رسیده است. @HasanluMohsen

#نسبت💢 نسبت سهم #دماوند به شاخص کل 💢سهم در نسبت به شاخص کل به محدود حمایتی رسیده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0