ارزینکس
1401/06/02
15:01
💢 بدون شرح ... 2010: "بیت کورن ؟" 2011: "هیچ کس از آن استفاده نمی کند" 2012: "فقط تعداد کمی از آن استفاده می کنند" 2014: "تنها چند جنایتکار از آن ...

💢 بدون شرح ...۲۰۱۰: "بیت کورن ؟"


۲۰۱۱: "هیچ کس از آن استفاده نمی کند"


۲۰۱۲: "فقط تعداد کمی از آن استفاده می کنند"


۲۰۱۴: "تنها چند جنایتکار از آن استفاده می کنند"


۲۰۱۵: "تنها تعداد کمی از آزادیخواهان از آن استفاده می کنند"


۲۰۱۷: "تنها تعداد کمی از مردم از آن استفاده می کنند"


۲۰۲۰: "تنها چند شرکت از آن استفاده می کنند"


۲۰۲۲: "تنها چند کشور از آن استفاده می کنند"و این داستان ادامه دارد ...انتهای خبر

0
0