چارتیست بورس
1399/08/12
09:40
#خودرو با توجه به شکست روند نزولی مستعد رشد تا اولین هدف اعلام در صورت گذر و شکست معتبر هدف اولیه اهداف بعدی در تحلیل احتمالی اعلام شده ✅

#خودروبا توجه به شکست روند نزولی مستعد رشد تا اولین هدف اعلام در صورت گذر و شکست معتبر هدف اولیه اهداف بعدی در تحلیل احتمالی اعلام شده ✅


انتهای خبر

0
0