بتاسهم
1400/03/04
08:46
#مادیرا در فروردین کار را با فروش 1889 میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد 2178 میلیارد ریال بود 2 ماهه 4068 میلیارد ریال فروش داشته و ...

#مادیرا در فروردین کار را با فروش ۱۸۸۹ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۲۱۷۸ میلیارد ریال بود


۲ ماهه ۴۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۱۲۰۲ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0