بتاسهم
1400/12/04
13:31
#وهامون در بهمن 23 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۷۸۴,۸۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وهامون در بهمن ۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۷۸۴,۸۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0