بتاسهم
1399/09/05
08:54
تراز #وبملت تا 7 ماهه تراز 82344 میلیارد ریال مثبت است 3ماهه تراز 27908 میلیارد ریال مثبت بود .

تراز #وبملت تا ۷ ماهه تراز ۸۲۳۴۴ میلیارد ریال مثبت است ۳ماهه تراز ۲۷۹۰۸ میلیارد ریال مثبت بود .


انتهای خبر

0
0