سهم گلچین
1400/03/19
08:50
به اطلاع مي رساند، نمادهاي معاملاتي (#آ_س_پ1)، (#اپرداز1)، (#حآسا1)، (#کمرجان1)، (#گدنا1)، (#دتوزيع1)، (#ريشمك1)، (#كتوكا1)، (#رنيك1)، (#داوه1)، (#...

به اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی (#آ_س_پ۱)، (#اپرداز۱)، (#حآسا۱)، (#کمرجان۱)، (#گدنا۱)، (#دتوزیع۱)، (#ریشمک۱)، (#کتوکا۱)، (#رنیک۱)، (#داوه۱)، (#کاسپین۱)، (#رافزا۱)، (#ثالوند۱)، (#ثپردیس۱)، (#اعتلا۱)، (#ثغرب۱)، (#ثعمرا۱)، (#غگلستا۱)، (#شصدف۱)، (#نطرین۱)، (#کپرور۱)، (#فرابورس۱)، (#زبینا۱)، (#زقیام۱)، (#زفکا۱)، (#زدشت۱)، (#زشریف۱)، (#کلر۱)، (#ولشرق۱)، (#کیمیا۱)، (#بالاس۱)، (#دبالک۱)، (#غدیس۱)، (#سمگا۱)، (#تبرک۱)، (#فگستر۱)، (#ومعلم۱)،(#حپارسا۱)، (#حسیر۱)، (#سدبیر۱)، (#غپآذر۱)، (#قشیر۱) و (#اوان۱) امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مشمول رفع گره معاملاتی می باشند.به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های داده گستر عصر نوین(#های_وب)،قند نیشابور(#قنیشا)،قند اصفهان(#قصفها)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند

انتهای خبر

0
0