بتاسهم
1401/05/30
16:43
#فارس در گزارش 12ماهه با سرمایه قدیم به سود 1945 ریالی رسیده و با سرمایه جدید این عدد 1140 ریال است

#فارس در گزارش ۱۲ماهه با سرمایه قدیم به سود ۱۹۴۵ ریالی رسیده و با سرمایه جدید این عدد ۱۱۴۰ ریال است


انتهای خبر

0
0