بورس۳۶۵
1399/08/12
11:48
یک نمونه دیگر 1398/06/01 قیمت دلار حدود 12 هزار تومان و قیمت سهم حدود 2200 تومان 1399/8/12 قیمت دلار حدود 28 هزار تومان و قیمت سهم حدود 2450 توما...

یک نمونه دیگر ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ قیمت دلار حدود ۱۲ هزار تومان و قیمت سهم حدود ۲۲۰۰ تومان۱۳۹۹/۸/۱۲ قیمت دلار حدود ۲۸ هزار تومان و قیمت سهم حدود ۲۴۵۰ تومانشرکت ها همه دارای محرک های بزرگی برای رشد . اما فروشندگان در حال التماس برای فروش@Bourse_۳۶۵انتهای خبر

0
0