تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
11:41
#فملی ۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۲۰۱۱۲۳ تومان عرضه و ۷۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فملی ۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۲۰۱۱۲۳ تومان عرضه و ۷۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.


انتهای خبر

0
0