محسن حسنلو
1399/08/12
12:12
✅ #نکته با توجه به این حجمه از پیگیرهای انتخاباتی آمریکا در فضای مجازی، فک کنم حسن کلید ساز برنده انتخابات باشد.😐 @HasanluMohsen

✅ #نکتهبا توجه به این حجمه از پیگیرهای انتخاباتی آمریکا در فضای مجازی، فک کنم حسن کلید ساز برنده انتخابات باشد.😐@HasanluMohsen

انتهای خبر

0
0