مبین تحلیل
1400/03/04
13:15
📌#شستا بخش دوم 🔶ملی نفت کش ، سنگ اهن مرکزی ، مدیریت توسعه انرژی تامین ، مدیریت صنایع نوین تامین و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین مهم ترین شرکت ...

📌#شستابخش دوم🔶ملی نفت کش ، سنگ اهن مرکزی ، مدیریت توسعه انرژی تامین ، مدیریت صنایع نوین تامین و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین مهم ترین شرکت های غیر بورسی موجود در پرتفوی شستا هستند.🔶برای براورد ارزش این شرکت ها از گزارش ارزشیابی شستا که در سال ۹۹ به منظور عرضه اولیه شرکت منتشر شد استفاده می کنیم. با توجه به این گزارش ارزش حدود ۹ درصد سنگ اهن مرکزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش ۳۰ درصد ملی نفت کش ایران حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان براورد شده است .🔶سهام شستا در مدیریت توسعه انرژی تامین ، مدیریت صنایع نوین تامین و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین نیز به ترتیب ۶۶۰۰ و ۲۶۰۰ و ۳۶۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده است . به صورت مختصر این سه شرکت را معرفی می کنیم➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0