تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/18
12:09
خیلی خوبه گوشه ای از بازار تقاضا بهبود یافت و رفته رفته این قضیه به بقیه گروه ها و سهمای ریالی سرایت خواهد کرد. @CMA_investment

خیلی خوبه گوشه ای از بازار تقاضا بهبود یافت و رفته رفته این قضیه به بقیه گروه ها و سهمای ریالی سرایت خواهد کرد.


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0