بورس۲۴
1401/02/05
13:58
عملکرد ۱ ماهه «تکمبا»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کمباین سازی ایران در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۹ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش مدت مشابه قبل ۳۰ میلیارد تومان بود.

عملکرد 1 ماهه «تکمبا»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کمباین سازی ایران در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۹ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش مدت مشابه قبل ۳۰ میلیارد تومان بود.

تکمباتکمبا
انتهای خبر

0
0