بتاسهم
1399/09/06
06:17
#مرقام این ماه هم شبیه ماه قبل بود 75 میلیارد ریال فروش داشت کل فروش 2 ماهه 146 میلیارد ریال است

#مرقام این ماه هم شبیه ماه قبل بود ۷۵ میلیارد ریال فروش داشت کل فروش ۲ ماهه ۱۴۶ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0