کارگزاری آبان
1399/11/13
11:41
📊#زکشت اطلاعیه 99/11/13 *کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - یش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی ب...

📊#زکشت


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - یش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0