تکسهم ۹۸
1399/11/14
23:38
❇بیشترین سرانه خرید 🔹️#کایتاح 🔹️#شرنگی 🔹️#کلر 🔹️#بشهاب 🔹️#زپارس 🔹️#سباقر 🔹️#نمرینو 🔹️#ثالوند 🔹️#کهرام 🔹️#درهاور ...

❇بیشترین سرانه خرید🔹️#کایتاح 🔹️#شرنگی 🔹️#کلر


🔹️#بشهاب 🔹️#زپارس 🔹️#سباقر


🔹️#نمرینو 🔹️#ثالوند 🔹️#کهرام


🔹️#درهاور✴بیشترین سرانه فروش
🔸️#شکلر 🔸️#سکارون 🔸️#وکادو


🔸️#سفار 🔸️#وتوصا 🔸️#خودکفا


🔸️#شتوکا 🔸️#بنیرو 🔸️#سخواف 🔸️#آینده۹۹.۱۱.۱۴

انتهای خبر

0
0