محسن حسنلو
1399/10/10
11:30
#وصندوق 💢سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی💢 سهم هر چقدر به محدود حمایتی نزدیکتر جذابیت خرید بالاتر می باشد @HasanluMohsen

#وصندوق💢سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی💢سهم هر چقدر به محدود حمایتی نزدیکتر جذابیت خرید بالاتر می باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0