بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/08/12
09:42
#نظرشخصی در حال حاضر مشکل بازار عرضه نیست ، تقاضا ضعیف است و فعالان بازار فعلا صبر کردن

#نظرشخصیدر حال حاضر مشکل بازار عرضه نیست ، تقاضا ضعیف است و فعالان بازار فعلا صبر کردن

انتهای خبر

0
0