چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#خودرو به ایستگاه خط روند برخورد کرد و شل کرد حمایت 285 کنارش هست ببینیم میتونه خط روند رو بزنه یا نه

#خودرو به ایستگاه خط روند برخورد کرد و شل کرد حمایت ۲۸۵ کنارش هست ببینیم میتونه خط روند رو بزنه یا نهانتهای خبر

0
0