خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/07
10:07
حمایت از سهام بزرگ و احتمال برگشت آنان در چنین قیمت هایی و بعد از ریزش قوی منطقی به نظر می رسد. همانطور که استراحت سهام کوچک نیز منطقی به نظر می ...

حمایت از سهام بزرگ و احتمال برگشت آنان در چنین قیمت هایی و بعد از ریزش قوی منطقی به نظر می رسد.همانطور که استراحت سهام کوچک نیز منطقی به نظر می رسد.

انتهای خبر

0
0