بتاسهم
1399/11/10
19:00
تأیید انتصاب «رابرت مالی» به مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سخنگوی کاخ سفید تأیید کرد دولت بایدن رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه دولت آ...

تایید انتصاب «رابرت مالی» به مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دولت بایدن رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب خواهد کرد.


انتهای خبر

0
0