بورسینه
1401/02/21
08:52
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #آسیاتک ۷۶۰ میلیارد تومان #شبریز ۲۰۰ میلیارد تومان #سیمرغ ۱۸۰ میلیارد تومان 🔹عرضه در بور...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#آسیاتک ۷۶۰ میلیارد تومان


#شبریز ۲۰۰ میلیارد تومان


#سیمرغ ۱۸۰ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۲۱ میلیارد تومان


#وآذر ۲ میلیارد تومان


#زپارس ۲ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#حگهر ۶۸ میلیارد تومان


#زفکا ۴۴ میلیارد تومان


#زملارد ۳۳ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#مفاخر ۸ میلیارد تومان


#کارا ۳ میلیارد تومان


#فماک ۳ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0