تحلیل برای سود
1400/05/24
13:13
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ مدیریت ✅ سپید ✅ وهامون ✅ کالا ✅ کنور ✅ خبهمن ✅ وبرق ✅ ومدیر

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ مدیریت


✅ سپید


✅ وهامون


✅ کالا


✅ کنور


✅ خبهمن


✅ وبرق


✅ ومدیر

انتهای خبر

0
0