نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/03
13:08
#خرید_گروهی #خودرو #وبصادر وقتی تأکید میکنیم پولهای سنگین و درشت در حال خرید هوشمندانه هستند در خرید های گروهی کاملا نمایان هست.

#خرید_گروهی#خودرو


#وبصادروقتی تاکید میکنیم پولهای سنگین و درشت در حال خرید هوشمندانه هستند در خرید های گروهی کاملا نمایان هست.انتهای خبر

0
0