بورس۳۶۵
1399/10/09
20:02
نـــــــام نــمــاد: #دتماد 📊 تــــوضــیـــحـــات: در دتماد هم حقیقی امروز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان خرید داشت و قدرت خرید هم قوی بود بنظر با این...

نام نماد: #دتماد📊 توضیحات:در دتماد هم حقیقی امروز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان خرید داشت و قدرت خرید هم قوی بود بنظر با این حجم خرید و قدرت خرید روند سهم همچنان صعودی است
『تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه 』انتهای خبر

0
0