نوآوران امین
1399/09/05
08:33
#وپارس را جدی بگیرید. بهای تمام شده #اپال برای مجموعه بانک پارسیان حدود ۲ همت بوده است و حداقل ارزش #اپال (سهام خرد ) ۲۵ همت

#وپارس را جدی بگیرید.


بهای تمام شده #اپال برای مجموعه بانک پارسیان حدود ۲ همت بوده است و حداقل ارزش #اپال (سهام خرد ) ۲۵ همتانتهای خبر

0
0