سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
09:15
بزرگترین پولسوزی تاریخ در خاطره ها خواهد ماند، آنچه با سهامدار خرد و مظلوم کردید یادمان نخواهد رفت

بزرگترین پولسوزی تاریخ در خاطره ها خواهد ماند، آنچه با سهامدار خرد و مظلوم کردید یادمان نخواهد رفتانتهای خبر

0
0