بتاسهم
1400/05/24
13:56
افزایش سرمایه #فملی رسید پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملي صنايع مس ايران درصد افزایش سرمایه: 100 درصد م...

افزایش سرمایه #فملی رسید


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران


درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد


محل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0