بورس نامه
1399/10/29
11:12
#سکرد در حال معامله در صف خرید فردا! ایا واقعا فردا #سکرد قفل صف خرید خواهد شد؟؟؟؟

#سکرد در حال معامله در صف خرید فردا!ایا واقعا فردا #سکرد قفل صف خرید خواهد شد؟؟؟؟

انتهای خبر

0
0