کدال۳۶۰
1401/02/19
09:39
#تمحرکه ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکه 🔹 سرمایه فعلی: 121,843 میلیون ریال 🔹 د...

#تمحرکه


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکه🔹 سرمایه فعلی: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۹۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۳۳,۳۲۸ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۰۹:۳۹:۵۳ (۸۷۷۱۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0