چارت های رامین جعفری
1400/08/19
20:13
#وکبهمن از سهمهای کفی بازار که هنوز درگیر روند نزولی خودش هست و خیلی پایینتر از قیمت عرضه اولیه قرارداره بنظرم صبوری میخواد این سهم

#وکبهمن از سهمهای کفی بازار که هنوز درگیر روند نزولی خودش هست و خیلی پایینتر از قیمت عرضه اولیه قرارداره بنظرم صبوری میخواد این سهمانتهای خبر

0
0