بتاسهم
1401/01/15
06:12
شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين از زیرمجموعه های #وبشهر در ۱۲ماهه به سود۴۷۶ میلیارد ریالی رسیده است

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین از زیرمجموعه های #وبشهر در ۱۲ماهه به سود۴۷۶ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0