مبین تحلیل
1399/10/06
08:06
[Photo] :pushpin:#ماهانه :small_orange_diamond:خلاصه عملکرد ماهانه تعدادی از شرکت های لبنیاتی و غذایی حاکی از رشد درآمد فروش اغلب شرکت ها نسبت به ...

[Photo]


:pushpin:#ماهانه:small_orange_diamond:خلاصه عملکرد ماهانه تعدادی از شرکت های لبنیاتی و غذایی حاکی از رشد درآمد فروش اغلب شرکت ها نسبت به سنوات و میانگین عملکرد گذشته شرکت ها دارد.


:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
انتهای خبر

0
0