بتاسهم
1400/01/08
10:47
#قپیرا در اسفند 832 میلیارد ریال فروش داشت و 8ماهه به عدد 4191 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه 3185 میلیارد ریال بوده است

#قپیرا در اسفند ۸۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به عدد ۴۱۹۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۳۱۸۵ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0