کدال۳۶۰
1401/05/31
08:54
#خصدرا شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اج...

#خصدرا


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند شرکت محل فعالیت خود را به منطقه ۲۲ تهران و ساختمان استیجاری یاس تغییر مکان داده است همچنین آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بصورت کامل افشا گردیده و تا کنون تغییری نداشته است.🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۸:۵۴:۴۹ (۹۲۷۱۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0